The types of CNC machining centers
2023-09-23 14:58:26

ประเภทของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์

จากบทความข้างต้นว่า เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ คืออะไร จะเห็นได้ว่าเครื่องประเภทแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ถูกตีความไปได้หลากหลายแบบ หลากหลายประเภท โดยเราจะมาดูเรื่องรายละเอียดและส่วนประกอบหลักๆ ที่สำคัญของเครื่องกันนก่อนว่ามีส่วนไหนและทำหน้าที่อะไรบ้าง


ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์

 1. ตัวเครื่อง คือ ส่วนของฐานที่รองรับชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักร
 2. ฐาน คือ พื้นที่การทำงานหรือตำแหน่งที่ผู้ใช้งานจะสามารถวางชิ้นงานลงไปเพื่อทำการกลึง เจาะหรือเจียรชิ้นงานให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการ
 3. แท่นหมุน คือ แท่นที่ถูกวางเพื่อจับชิ้นงานพลิกหมุนไปตามองศาต่างๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการ
 4. หัวกัด คือ หัวที่ใส่วัสดุเพื่อทำงานซึ่งในส่วนนี้จะสามารถเปลี่ยนถอด ใส่ได้หลากหลายรูปแบบตามประเภทของเครื่องจักร เพื่อสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 5. ระบบการควบคุม คือ หน้าจอการแสดงผล รวมถึงหน้าจอหรือโปรแกรมในการประมวลผลและรับคำสั่งเพื่อสร้างขิ้นงานของเครื่องจักรนั้นๆ

ซึ่งหลักๆ แล้วส่วนประกอบต่างๆ ผู้ใช้งานจะมีความรู้ในเครื่องจักรประเภทดังกล่าวอยู่บ้างแล้วก็ตาม แต่เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ก็ยังถูกแบ่งออกตามลักษณะการใช้งานอีกด้วย ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องแมชชีนนิ่งในประเภทต่างๆ ดังนี้


 

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 3 แกน

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 3 แกน เป็นเครื่องที่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามชื่อคือจะสามารถเคลื่อนได้ 3 ทาง โดยเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 3 แกนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวนอน (Horizontal machining center) เป็นเครื่องจักรที่มีหัวกัดเคลื่อนที่ไปในแนวนอน โดยแกน X จะเคลื่อนที่ไปมาด้านซ้าย-ขวา แกน Y จะเคลื่อนที่ขึ้น-ลง และแกน Z จะเคลื่อนที่เข้า-ออก
 • เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้ง (Vertical machining center) เป็นเครื่องจักรที่มีหัวกัดเคลื่อนที่ไปในแนวตั้ง โดยแกน X จะเคลื่อนที่ไปมาด้านหน้า-ด้านหลัง แกน Y จะเคลื่อนที่ขึ้น-ลง และแกน Z จะเคลื่อนที่เข้า-ออก

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 3 แกนมีข้อดีดังนี้

 • สามารถผลิตชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบ
 • มีความแม่นยำสูง
 • ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 4 แกน

เครื่องแมนชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 4 แกน (4-axis machining center) เป็นเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ 4 แกน เหมาะกับงานที่มีการทำงานที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น และต้องการงานที่รวดเร็ว ได้แก่

 • แกน X: เคลื่อนที่ในแนวนอน
 • แกน Y: เคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับแกน X
 • แกน Z: เคลื่อนที่ในแนวตั้ง
 • แกนที่ 4: เคลื่อนที่ในแนวใดแนวหนึ่งหรือทั้งสองแนวในแนว X, Y, หรือ Z

เครื่องแมนชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 4 แกน สามารถใช้ในการกัด กลึง เจาะ และเชื่อมชิ้นส่วนงานได้หลากหลายประเภท เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงและผลิตชิ้นส่วนงานที่มีรูปร่างซับซ้อน เช่น ชิ้นส่วนงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทของเครื่องแมนชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 4 แกนเครื่องแมนชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 4 แกน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

เครื่องแมนชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 4 แกนแบบแกนหมุน (Rotary axis)เครื่องแมนชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 4 แกนแบบแกนหมุน จะมีแกนที่ 4 อยู่ในรูปแบบของหัวหมุน (Rotary head) ซึ่งสามารถหมุนชิ้นงานได้รอบแกน X, Y, หรือ Z เหมาะสำหรับงานที่ต้องการกลึงชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน

เครื่องแมนชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 4 แกนแบบแกนเคลื่อนที่ (Moving axis)เครื่องแมนชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 4 แกนแบบแกนเคลื่อนที่ จะมีแกนที่ 4 อยู่ในรูปแบบของแกนเคาเตอร์เบ้า (Counterbore axis) ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้รอบแกน X, Y, หรือ Z เหมาะสำหรับงานที่ต้องการกัดหรือเจาะชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน

ข้อดีของเครื่องแมนชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 4 แกน

 • สามารถใช้ในการกัด กลึง เจาะ และเชื่อมชิ้นส่วนงานได้หลากหลายประเภท
 • เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงและผลิตชิ้นส่วนงานที่มีรูปร่างซับซ้อน
 • ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการผลิต

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกน

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกน (5-axis CNC machining center) เป็นเครื่องจักรกล CNC ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ใน 5 แกน ได้แก่ แกน X, Y, Z, A, และ C แกน A และหมุนรอบแกน Z แกน C หมุนรอบแกน X เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกนมีความสามารถในการประมวลผลชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ เช่น ชิ้นงานที่มีมุมแหลม ชิ้นงานที่มีร่อง ชิ้นงานที่มีรูโค้ง เป็นต้น เครื่องจักรประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น งานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน ชิ้นส่วนการแพทย์ เป็นต้น

หลักการทำงานของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกน คือการเคลื่อนที่ของหัวกัดไปยังตำแหน่งต่างๆ บนชิ้นงานตามโปรแกรมควบคุม (NC program) โปรแกรมควบคุมนี้จะถูกเขียนขึ้นโดยวิศวกรหรือโปรแกรมเมอร์ โดยโปรแกรมควบคุมจะกำหนดทิศทาง ความเร็ว และระยะทางในการเคลื่อนที่ของหัวกัด เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกนมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เช่น

 • เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกนแบบเพลานอน (Gantry) เหมาะสำหรับงานที่มีชิ้นงานขนาดใหญ่
 • เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกนแบบเพลาตั้ง (Vertical) เหมาะสำหรับงานที่มีชิ้นงานขนาดเล็ก
 • เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกนแบบหัวกัดหมุน (Rotary) เหมาะสำหรับงานที่มีชิ้นงานที่ต้องหมุน

ข้อดีของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกน

 • สามารถประมวลผลชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้
 • ช่วยให้ประหยัดเวลาและวัสดุ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 

 


บริษัท สุทอง แมชชีนเนอรี่ จำกัด ดำเนินการธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานโลหะ เครื่อง CNC และ Cobot (Collaborative Robot) ครบวงจร

 • สามารถเข้าชมเครื่องจักรได้ที่โชว์รูม สุทอง แมชชีนเนอรี่
 • เวลาเปิดทำการ : จันทร์-เสาร์ (8.00-17.00 น.) โทร 02-896-1818
 • ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ : Suthong1990